MATTRAININGS

MATTRAININGS

MATTRAININGS

MATTRAININGS

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Platnost všeobecných obchodních podmínek

  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při poskytování služeb, (dále jen „služeb“), a to zejména poradenských služeb, individuálních konzultací, kurzů, živých akcí a událostí (eventů), programů, tréninků a mentoringu (dále i jen „poskytování služeb“) a upravují obecná práva a povinnosti mezi zájemci o služby - klienty (dále jen „klient“), a poskytovateli služeb, kterými jsou společnost MATTRAININGS s.r.o., IČ: 119 86 115, DIČ: CZ 119 86 115, se sídlem Nad Tratí 962, 675 71, Náměšť nad Oslavou, jednotliví konzultanti, zejména Jana Králová, IČ: 07386516, se sídlem Nad Tratí 962, Náměšť nad Oslavou 675 71 a Jakub Hradiský, IČ: 88500501, se sídlem Černobýla 2554, Žatec 438 01 a další konzultanti, přičemž poskytování služeb probíhá pod označením nebo ochrannou známkou MATTRAININGS (dále jen „poskytovatelé služeb“). Vztah mezi klientem a poskytovateli služeb se řídí individuálně sjednanými podmínkami a smlouvami, pravidly uvedenými na webové stránce www.mattrainings.com (dále jen „webová stránka“), sociálních sítích poskytovatelů služeb a těmito VOP. Není-li některé ustanovení výslovně upraveno, postupuje se podle příslušných ustanovení právních předpisů. Před ustanoveními těchto VOP mají přednost individuální písemná ujednání mezi klientem a poskytovateli služeb. Poskytovatelé služeb si vyhrazují právo uvést ve svých nabídkách i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VOP.

 

  1. Postup při sjednání poskytování služeb

2.1. V případě zájmu o poskytování služeb klient kontaktuje poskytovatele služeb prostřednictvím objednacího formuláře na webové stránce, prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí nebo prostřednictvím jiného zveřejněného kontaktního údaje. Z nabídky služeb nevzniká klientovi nárok na poskytnutí jím požadovaných služeb. Nabídka služeb je platná za uvedených podmínek, přičemž poskytovatelé služeb si vyhrazují právo měnit či upřesňovat konkrétní podmínky služeb.

 

2.2. Klient odesláním své poptávky či objednávky služeb potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a přijímá je jako nedílnou součást poskytování služeb.

 

2.3. Klient je povinen vyplnit údaje požadované v elektronickém objednacím formuláři či jiným způsobem, kterým služby poptává či je k tomuto způsobu vyzván.

 

2.4. Poskytovatelé služeb ověří možnosti poskytnutí služeb klientovi a potvrdí klientovi možnost poskytnutí služeb. Poskytovatelé služeb si vyhrazují neomezené právo odmítnout objednávku, a to i bez uvedení důvodu.

 

2.5. Vyskytnou-li se v nabídce, objednávce, nebo při potvrzení objednávky chyby, chyby v psaní či počtech, jiné chybné údaje či nesrovnalosti, poskytovatelé služeb si vyhrazují právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí, které provedou z vlastní iniciativy nebo na základě požadavku klienta.

 

2.6. Smlouva o poskytování služeb mezi klientem a poskytovateli služeb je uzavřena uhrazením ceny služeb.

 

 

  1. Cenové a platební podmínky

3.1. Celková cena za službu či služby je stanovena na základě platné aktuální ceny zveřejněné na webové stránce nebo sdělené poskytovateli služeb jiným způsobem.

 

3.2. Poskytovatelé služeb mají právo na změnu ceníků, valorizaci a úpravu cen. Poskytovatelé služeb mají právo poskytnout  služby se zvýhodněním a vytvářet zvýhodněné balíčky služeb. V případě změny cen má klient právo vyčerpat již uhrazenou službu nebo balíček služeb za původní cenu, a to ve lhůtě jednoho roku od uhrazení služeb.

 

3.3. V případě stanoveného zvýhodnění (např. sleva) mají poskytovatelé služeb právo na ověření rozhodných skutečností zakládajících právo na uplatnění slevy. Pokud právo na uplatnění slevy není uznáno, klient není oprávněn tuto slevu čerpat.

 

3.4. Klient je povinen uhradit celkovou cenu za službu či služby vždy před uskutečněním této služby, přičemž za úhradu služby se považuje připsání částky na účet poskytovatelů služeb dle 3.7. VOP, jinak službu nelze poskytnout.

 

3.5. Ceny služeb jsou stanoveny v měnové jednotce CZK. Na základě dohody poskytovatelů služeb a klienta je možné stanovit a uhradit cenu služeb v jiné měně než CZK. Přepočet měny  bude pro tento účel stanoven podle tzv. středového kurzu České národní banky.

 

3.6. Cena služeb se hradí zpravidla prostřednictvím bezhotovostní úhrady na stanovený účet poskytovatelů služeb nebo platební kartou skrz platební bránu, je-li tato možnost platby dostupná.

 

3.7. Uhrazením ceny služeb se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatelů služeb. Vzhledem k této skutečnosti je klient povinen provést úhradu ceny služeb s dostatečným předstihem, a to i za účelem řádného zaevidování připsání platby.

 

3.8. Opakované nedodržení lhůty a podmínek úhrady ceny za služby klientem zakládá oprávnění poskytovatelů služeb odmítnout poskytnout služby.

 3.9. Klient není oprávněn sdílet s dalšími osobami své přihlašovací údaje a hesla, zpřístupňovat členskou sekci a jakékoli hrazené služby či jejich části. Při porušení této povinnosti je klient povinen uhradit poskytovali služeb společnosti MATTRAININGS s.r.o. smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč, a to do 7 dnů od výzvy zaslané společností MATTRAININGS s.r.o., tím není dotčeno právo na náhradu škody

 

 

  1. Změna termínu konzultace, živé akce (tzv. eventu) a události, nevyčerpání služby

 

4.1. Změnu termínu individuální konzultace ze strany klienta je možné provést nejpozději do 24 hodin před počátkem sjednané konzultace, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu zaslaného klientem poskytovateli služby. Později uskutečněné pokusy o změnu termínu či zrušení konzultace již z organizačních důvodů nejsou možné a úhrada za konzultaci nemůže být jakkoli refundována či termín konzultace změněn na termín odlišný.

 

4.2. V případě vzniku okolností, které brání poskytnout klientovi služby ze strany poskytovatelů služeb, například při zásahu tzv. vyšší moci, či při jiné objektivní nemožnosti poskytnout klientovi služby, jsou poskytovatelé služeb povinni klienta bez zbytečného odkladu o této skutečnosti uvědomit a poskytnout mu náhradní termín konzultace.

 

4.3.  V případě vzniku okolností, které brání poskytovatelům služeb uskutečnit živou akci nebo událost, například při zásahu tzv. vyšší moci, či při jiné objektivní nemožnosti poskytnout klientovi služby, se termín poskytnutí služby přesouvá na nejbližší další poskytovateli služby daný termín příslušné živé akce či události. Pokud klient nemůže službu v tomto termínu čerpat, může vznést poskytovatelům služeb žádost o prodloužení termínu čerpání služby či změnu služby.

 

4.4. Pokud klient nesplňuje podmínky účasti na službě z důvodů daných právními předpisy, poskytovatelé služeb nejsou povinni refundovat cenu služeb či uhrazenou službu jinak kompenzovat.  V individuálních případech může klient vznést poskytovatelům služeb žádost o prodloužení termínu čerpání služby či změnu služby.

 

4.5. V případě technických problémů na straně poskytovatelů služeb během individuální konzultace či čerpání jiných služeb je klient oprávněn nevyčerpanou část konzultace čerpat v náhradním termínu či později po odstranění technických problémů.

 

4.6. Pokud klient nečerpá službu z důvodů na své straně, zejména z důvodu svého rozhodnutí, zdravotního stavu a dalších důvodů (např. izolace, karanténa) úhrada za službu nemůže být jakkoli automaticky refundována či poskytnuto jiné plnění.

 

4.7. Pokud klient neabsolvuje, nechce či nemůže absolvovat živou akci, tzv. event, či konferenci, poskytovatelé služeb nejsou povinni refundovat úhradu ceny této živé akce nebo konference. Klient je oprávněn účast na této živé akci nebo konferenci převést (bezúplatně i úplatně) na třetí osobu, které bude umožněno učastnit se živé akce či konference po oznámení vůči poskytovateli služeb původním klientem.

 

4.8. V případě nevyčerpání poměrné části objednaných služeb ze strany klienta není klient oprávněn k vrácení ceny služeb nebo k neuhrazení zbývající časti ceny služeb, toto platí i v případě platby za služby na splátky.

-

    5. Affiliate program

 

  1. 5.1. Pro získání provize v rámci affiliate programu je nutné, aby affiliate partner použil pro nákup služeb klientem odkaz vygenerovaný poskytovatelem služeb MATTRAININGS s.r.o. Affiliate partner následně pro úhradu provize vystaví a zašle fakturu.

 -

  1. Členská sekce

6.1. Členská sekce je určena pro členy po úhradě členského poplatku. Členové získávají přístup ke vzdělávacím programům a programům rozvoje a benefitům, včetně tréninků a vstupů na živé akce a události.

 

6.2. Klient objednávkou služeb členské sekce předem výslovně souhlasí se skutečností, že k poskytování služeb v rámci členské sekce a dodání digitálního obsahu bez dodání na hmotném nosiči dochází okamžitě po vstupu do členské sekce, a to ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

6.3. Vzhledem k tomu, že k poskytování služeb v rámci členské sekce dochází ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a to v plném rozsahu, až na využití některých benefitů a dalších služeb poskytnutých navíc k programu členské sekce v průběhu trvání členství, nelze od smlouvy odstoupit.

 

6.4. Klient bere svou účastí v členské sekci na vědomí, že není oprávněn jakkoli zaznamenávat, nahrávat, uchovávat a šířit údaje ostatních uživatelů ani údaje, které se jich týkají nebo mohou týkat. Při porušení této povinnosti je klient povinen uhradit poskytovali služeb společnosti MATTRAININGS s.r.o. smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a to do 7 dnů od výzvy zaslané společností MATTRAININGS s.r.o., tím není dotčeno právo na náhradu škody způsobené jak poskytovatelům služeb, tak třetím osobám, zejména ostatním uživatelům členské sekce.

 

 

  1. Práva a povinnosti klienta

7.1. Základním právem klienta je:

- právo na poskytnutí objednaných a uhrazených služeb ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek

- právo na poskytnutí informací týkajících se služeb nabízených a poskytovaných poskytovateli služeb

- právo na stanovení pravidel vzájemné spolupráce klienta a poskytovatelů služeb

- právo ve výjimečných případech změnit termín konzultace nebo zrušit čerpání služeb za podmínek uvedených v těchto VOP

- právo na reklamaci závad poskytnutých služeb a vyřízení reklamace v souladu s těmito VOP a právními předpisy

- právo na ochranu osobních údajů a veškerých dat týkajících se klienta, poskytovatelé služeb se zavazují chránit osobní a citlivé údaje klienta i po skončení poskytování služeb

- pro účely individuálních konzultací požádat poskytovatele služeb o uzavření Dohody o mlčenlivosti, zachování důvěrnosti informací a zákazu jejich zneužití

- odstoupit od smlouvy do 14 dní od potvrzení objednávky služeb, kromě případů, kdy je to vyloučeno, informace o odstoupení a vzor formuláře pro odstoupení budou klientovi k žádosti zaslány.

 

7.2. Základní povinností klienta je:

- poskytovat součinnost k uskutečnění konzultací a průběhu služeb, včetně zajištění technických podmínek pro realizaci konzultací a služeb

-  uzavřít Dohodu o mlčenlivosti, zachování důvěrnosti informací a zákazu jejich zneužití, je-li to podle posouzení poskytovatele služeb potřebné, zejména v souladu s účelem poskytování služeb

- povinnost služby řádně objednat, sdělit potřebné údaje, včasně sjednat termín konzultace a uhradit celkovou cenu služeb před poskytnutím služeb

- povinnost čerpat služby ve sjednaném čase a sjednaným způsobem

- při výjimečných případech potřeby změnit termín služby či zrušit čerpání služeb včasně informovat poskytovatele služeb

- povinnost řídit se pravidly uvedenými na webové stránce a těmito VOP

- povinnost nenarušovat či neomezovat čerpání služeb ostatními klienty

- povinnost klienta doplatit rozdíl v ceně, pokud klient čerpal služby nad rámec sjednaného rozsahu, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od tohoto čerpání nad sjednaný rozsah.

 

  1.  Pravidla poskytování služeb klientům

8.1. Druh služby a způsob poskytnutí služby vybírá klient podle vlastní volby.

8.2. Poskytování individuálních konzultací klientům probíhá v termínu a době sjednané na základě dohody klienta a poskytovatele služeb.

8.3. Konzultace jsou poskytovány prostřednictvím sjednané online aplikace či obdobným způsobem komunikace za pomocí prostředků na dálku, ostatní služby jsou poskytovány též pomocí přístupu na dálku.

8.4. Klient bere na vědomí, že není oprávněn jakkoli zaznamenávat a nahrávat poskytování jakýchkoli služeb, včetně individuálních služeb, živých akcí (tzv. eventů) a konferencí a používat veškeré poskytované služby jinak než pro vlastní potřebu, zejména není možné služby a výstupy z nich jakkoli rozšiřovat bez výslovného souhlasu poskytovatelů služeb. Při porušení této povinnosti je klient povinen uhradit poskytovali služeb společnosti MATTRAININGS s.r.o. smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a to do 7 dnů od výzvy zaslané společností MATTRAININGS s.r.o., tím není dotčeno právo na náhradu škody způsobené poskytovatelům služeb, případně i třetím osobám.

8.5. Poskytovatelé služeb při poskytování služeb vždy dbají v první řadě zájmů klienta a účelu, kterého má být poskytováním služeb dosaženo.

8.6. Poskytovatelé služeb jsou povinni plně chránit veškeré osobní, zejména citlivé, údaje klienta, a to v celém průběhu poskytování služeb i po skončení poskytování služeb. Podrobněji jsou podmínky ochrany osobních údajů stanoveny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů a dále v individuálně uzavíraných Dohodách o mlčenlivosti, zachování důvěrnosti informací a zákazu jejich zneužití. Klient je oprávněn pro účely individuálních konzultací požádat poskytovatele služeb o uzavření Dohody o mlčenlivosti, zachování důvěrnosti informací a zákazu jejich zneužití a poskytovatel služeb je povinen tuto Dohodu o mlčenlivosti, zachování důvěrnosti informací a zákazu jejich zneužití s klientem uzavřít.

8.7. Klient je srozuměn s možnou změnou poskytovatele služeb.

 

  1. Reklamace 

9.1. Klient je u poskytovatelů služeb oprávněn reklamovat kvalitu a rozsah poskytnutých služeb, případně další závady, pokud kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají sjednanému rozsahu, podmínkám a obvyklé kvalitě. Klient je povinen uplatnit případnou reklamaci ihned po zjištění závady, aby mohly být řádně zjištěny veškeré okolnosti a  mohla být zjednána náprava, a to prostřednictvím e-mailu: jakub.hradisky@gmail.com. Na pozdější či nedůvodné reklamace nelze brát zřetel.

 

9.2. Poskytovatelé služeb se zavazují bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a veškeré relevantní skutečnosti pro zjištění oprávněnosti reklamace. V případě oprávněné reklamace jsou poskytovatelé služeb povinni zabezpečit nápravu vadného stavu, odstranit závady či nedostatky  přiměřeně dané situaci či klientovi poskytnout slevu z dalších služeb nebo náhradní konzultaci či službu či vrátit uhrazenou či částečnou cenu služeb. Poskytovatelé služeb jsou povinni reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace s návrhem řešení či zamítnutím reklamace s řádným odůvodněním.

 

9.3. Pokud klient nevyužije z důvodů na své straně již uhrazené služby, a to ve lhůtě 1 roku od úhrady služeb, nevzniká mu nárok na náhradu či vrácení uhrazené částky,  uhrazená částka však poskytovateli služeb může být po uvážení všech okolností klientovi vrácena zpět.

 

9.4. Pokud klient nevyužívá z důvodů na své straně již uhrazené dlouhodobě poskytované služby (zejména kurzy, programy apod.), není tato okolnost důvodem pro reklamaci služeb.

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

10.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí poskytování služeb poskytovateli služeb.

 

10.2. Klient má povinnost se s VOP před sjednáním služeb mezi ním a poskytovateli služeb seznámit. Poskytovatelé služeb k tomuto zajišťují podmínky, zejména prostřednictvím zveřejnění VOP na  webové stránce.

 

10.3. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou písemného potvrzení a sdělení, dopisu, e-mailem nebo sms zprávou či jinou zprávou odeslanou prostředky komunikace užívanými poskytovateli služeb a klientem.

 

10.4. Tyto VOP mohou v plném a neomezeném rozsahu poskytovatelé služeb doplňovat a měnit. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na webové stránce. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti uvedením data a okamžikem zveřejnění.

 

10.5. Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné či neúčinné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

 

10.6. Změny a doplňky těchto VOP mohou být individuálně upraveny mezi poskytovateli služeb a klientem výlučně písemnou formou.

 

10.7. V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a poskytovatelé služeb zavazují řídit právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, v účinném znění, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování služeb, a případné spory se klient a poskytovatelé služeb zavazují řešit přednostně smírnou cestou.

 

10.8. Tyto VOP jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti, z tohoto důvodu jsou tyto VOP chráněny autorským právem. Není povoleno do autorského práva k těmto VOP neoprávněně zasahovat, zejména tyto VOP dále užívat, zpřístupňovat, napodobovat a pozměňovat, poskytovat dalším osobám, osobovat si autorství k těmto VOP  a jakkoli jinak je využívat. V případě neoprávněného zásahu do práv k těmto VOP budou poskytovatelé služeb vymáhat veškerá příslušná práva a nároky, včetně zákazu dalšího užívání, znepřístupnění a stažení, poskytnutí zadostiučinění za způsobenou újmu spolu s finanční kompenzací, náhrady škody a bezdůvodného obohacení.

 

10.9. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.11.2021.