MATTRAININGS

MATTRAININGS

MATTRAININGS

MATTRAININGS

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Přijetí zásad zpracování osobních údajů
 1.1 Tyto zásady zpracování osobních údajů předkládají poskytovatelé služeb, kterými jsou Jana Králová, IČ: 07386516, se sídlem Nad Tratí 962, Náměšť nad Oslavou 675 71  a Jakub Hradiský, IČ: 88500501, se sídlem Černobýla 2554, Žatec 438 01 (dále jen „poskytovatelé služeb“) v souvislosti se svými službami, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů klientů a zájemců o poskytnutí služeb (dále jen „klientů“). 
1.2 Poskytovatelé služeb tímto předkládají zásady zpracování osobních údajů osob v souvislosti s  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 
1.3 Tyto zásady zpracování osobních údajů určují, jakým způsobem poskytovatelé služeb získávají, používají, zpracovávají osobní údaje, které byly klientem poskytnuty, a jak s nimi nakládají v rámci lhůt daných právními předpisy. Dále je stanoveno, jakým způsobem se lze na poskytovatele služeb obrátit v případě dotazů nebo požadavků týkajících se osobních údajů.  

2. Pojem osobního údaje a správce osobních údajů 
2.1 Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“ nebo „subjekt osobních údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
2.2 Správcem osobních údajů je poskytovatel služeb - Jakub Hradiský, IČ 88500501, se sídlem Černobýla 2554, Žatec 438 01  a poskytovatel služeb - Jana Králová, IČ: 07386516, se sídlem Nad Tratí 962, Náměšť nad Oslavou 675 71. Poskytovatelé služeb provozují svou činnost a poskytují své služby zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.  

3. Shromažďování osobních údajů 
3.1 Při činnosti poskytovatelů služeb a v rámci poskytovaných služeb poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje. Jedná se především o kontaktní a osobní údaje klientů, údaje týkající se jejich objednávky, jimi řešených záležitostí, problémů, řešení problémů a obsahu veškerých služeb poskytnutých poskytovateli služeb. Dále se jedná o veškeré klientem sdělené osobní údaje získávané pro účely řešení problému klienta. 
3.2 Osobní údaje jsou poskytovatelům služeb poskytovány zejména následujícími způsoby: objednávkou, objednacím formulářem na internetových stránkách poskytovatelů služeb www.mattrainings.com, e-mailem, telefonicky, zprávami, a zvláště komunikací s klienty v rámci poskytování služeb a poradenství prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.   

4. Účely zpracování osobních údajů 
4.1. Poskytovatelé služeb osobní údaje zpracovávají pro účely poskytování jejich služeb, a to zejména poradenských služeb, individuálních konzultací, kurzů, programů, tréninků a mentoringů v rámci činnosti poskytovatelů služeb a řešení problémů klientů. 
4.2. Poskytovatelé služeb osobní údaje zpracovávají i na základě oprávněného zájmu, který spočívá zejména v informování klientů o službách, které poskytovatelé služeb nabízejí.  

5. Doba uchovávání osobních údajů 
5.1. Poskytovatelé služeb osobní údaje uchovávají pouze po nezbytně nutnou dobu a archivují je podle zákonných lhůt, které jsou uloženy právními předpisy. Osobní údaje poskytovatelé služeb zpracovávají po dobu trvání poskytování služeb klientovi či jiného právního titulu, který mu umožňuje osobní údaje zpracovávat. Osobní údaje, které poskytovatelé služeb zpracovávají se souhlasem klientů, uchovávají pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. 
5.2. Po ztrátě zákonného důvodu a po uplynutí zákonných lhůt pro archivaci osobních údajů  poskytovatelé služeb provádí výmaz příslušných osobních údajů.  

6. Obchodní sdělení a poskytování osobních údajů třetím osobám 
6.1. Z obchodních sdělení zasílaných poskytovateli služeb je vždy zřejmé, že jejich odesílatelem jsou poskytovatelé služeb. Obchodní sdělení poskytovatelé služeb zasílají buď na kontakty klientů na základě oprávněného zájmu, a to jen do doby vyslovení nesouhlasu, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je sdělen rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení. 
6.2. Poskytovatelé služeb mohou poskytnout osobní údaje třetím osobám pouze se souhlasem subjektu osobních údajů. Bez jeho souhlasu poskytují poskytovatelé služeb osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků vůči subjektu osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovány externími subjekty poskytovatelů služeb, a to na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro poskytovatele služeb provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.  

7. Práva subjektů osobních údajů 
7.1. Nařízení přiznává subjektům osobních údajů následující práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.Právo na přístup k osobním údajůmPrávo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejícím informacím, které se týkají subjektu údajů.Právo na opravuPrávo požadovat opravu nesprávných, neaktuálních či nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.Právo na výmazZa splnění podmínek uvedených v nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se týkají subjektů údajů.Právo na omezení zpracováníPrávo na přenositelnostPrávo požadovat přenesení osobních údajů jinému správci.Právo vznést námitkuPrávo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz

8. Zabezpečení osobních údajů  a pověřenec pro ochranu osobních údajů 
8.1.  K zabezpečení osobních údajů poskytovatelé služeb využívají odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Poskytovatelé služeb využívají technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracují pouze poskytovatelé služeb. 
8.2.   Poskytovateli služeb byl za účelem zvýšení ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jakub Hradiský, IČ: 88500501, se sídlem Černobýla 2554, Žatec 438 01. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na uvedené adrese uvedené v článku 9. těchto Zásad zpracování osobních údajů.  


9. Kontaktní údaje 
9.1. V případě dotazů či podnětů a připomínek týkajících se těchto Zásad zpracování osobních údajů, lze poskytovatele služeb kontaktovat e-mailem na adrese: jakub.hradisky@gmail.com 

10. Platnost a účinnost těchto Zásad zpracování osobních údajů 

10.1. Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2021.
1. Přijetí zásad zpracování osobních údajů
 1.1 Tyto zásady zpracování osobních údajů předkládají poskytovatelé služeb, kterými jsou Jana Králová, IČ: 07386516, se sídlem Nad Tratí 962, Náměšť nad Oslavou 675 71  a Jakub Hradiský, IČ: 88500501, se sídlem Černobýla 2554, Žatec 438 01 (dále jen „poskytovatelé služeb“) v souvislosti se svými službami, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů klientů a zájemců o poskytnutí služeb (dále jen „klientů“). 
1.2 Poskytovatelé služeb tímto předkládají zásady zpracování osobních údajů osob v souvislosti s  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 
1.3 Tyto zásady zpracování osobních údajů určují, jakým způsobem poskytovatelé služeb získávají, používají, zpracovávají osobní údaje, které byly klientem poskytnuty, a jak s nimi nakládají v rámci lhůt daných právními předpisy. Dále je stanoveno, jakým způsobem se lze na poskytovatele služeb obrátit v případě dotazů nebo požadavků týkajících se osobních údajů.  

2. Pojem osobního údaje a správce osobních údajů 
2.1 Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“ nebo „subjekt osobních údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
2.2 Správcem osobních údajů je poskytovatel služeb - Jakub Hradiský, IČ 88500501, se sídlem Černobýla 2554, Žatec 438 01  a poskytovatel služeb - Jana Králová, IČ: 07386516, se sídlem Nad Tratí 962, Náměšť nad Oslavou 675 71. Poskytovatelé služeb provozují svou činnost a poskytují své služby zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.  

3. Shromažďování osobních údajů 
3.1 Při činnosti poskytovatelů služeb a v rámci poskytovaných služeb poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje. Jedná se především o kontaktní a osobní údaje klientů, údaje týkající se jejich objednávky, jimi řešených záležitostí, problémů, řešení problémů a obsahu veškerých služeb poskytnutých poskytovateli služeb. Dále se jedná o veškeré klientem sdělené osobní údaje získávané pro účely řešení problému klienta. 
3.2 Osobní údaje jsou poskytovatelům služeb poskytovány zejména následujícími způsoby: objednávkou, objednacím formulářem na internetových stránkách poskytovatelů služeb www.mattrainings.com, e-mailem, telefonicky, zprávami, a zvláště komunikací s klienty v rámci poskytování služeb a poradenství prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.   

4. Účely zpracování osobních údajů 
4.1. Poskytovatelé služeb osobní údaje zpracovávají pro účely poskytování jejich služeb, a to zejména poradenských služeb, individuálních konzultací, kurzů, programů, tréninků a mentoringů v rámci činnosti poskytovatelů služeb a řešení problémů klientů. 
4.2. Poskytovatelé služeb osobní údaje zpracovávají i na základě oprávněného zájmu, který spočívá zejména v informování klientů o službách, které poskytovatelé služeb nabízejí.  

5. Doba uchovávání osobních údajů 
5.1. Poskytovatelé služeb osobní údaje uchovávají pouze po nezbytně nutnou dobu a archivují je podle zákonných lhůt, které jsou uloženy právními předpisy. Osobní údaje poskytovatelé služeb zpracovávají po dobu trvání poskytování služeb klientovi či jiného právního titulu, který mu umožňuje osobní údaje zpracovávat. Osobní údaje, které poskytovatelé služeb zpracovávají se souhlasem klientů, uchovávají pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. 
5.2. Po ztrátě zákonného důvodu a po uplynutí zákonných lhůt pro archivaci osobních údajů  poskytovatelé služeb provádí výmaz příslušných osobních údajů.  

6. Obchodní sdělení a poskytování osobních údajů třetím osobám 
6.1. Z obchodních sdělení zasílaných poskytovateli služeb je vždy zřejmé, že jejich odesílatelem jsou poskytovatelé služeb. Obchodní sdělení poskytovatelé služeb zasílají buď na kontakty klientů na základě oprávněného zájmu, a to jen do doby vyslovení nesouhlasu, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je sdělen rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení. 
6.2. Poskytovatelé služeb mohou poskytnout osobní údaje třetím osobám pouze se souhlasem subjektu osobních údajů. Bez jeho souhlasu poskytují poskytovatelé služeb osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků vůči subjektu osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovány externími subjekty poskytovatelů služeb, a to na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro poskytovatele služeb provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.  

7. Práva subjektů osobních údajů 
7.1. Nařízení přiznává subjektům osobních údajů následující práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.Právo na přístup k osobním údajůmPrávo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejícím informacím, které se týkají subjektu údajů.Právo na opravuPrávo požadovat opravu nesprávných, neaktuálních či nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.Právo na výmazZa splnění podmínek uvedených v nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se týkají subjektů údajů.Právo na omezení zpracováníPrávo na přenositelnostPrávo požadovat přenesení osobních údajů jinému správci.Právo vznést námitkuPrávo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz

8. Zabezpečení osobních údajů  a pověřenec pro ochranu osobních údajů 
8.1.  K zabezpečení osobních údajů poskytovatelé služeb využívají odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Poskytovatelé služeb využívají technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracují pouze poskytovatelé služeb. 
8.2.   Poskytovateli služeb byl za účelem zvýšení ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jakub Hradiský, IČ: 88500501, se sídlem Černobýla 2554, Žatec 438 01. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na uvedené adrese uvedené v článku 9. těchto Zásad zpracování osobních údajů.  


9. Kontaktní údaje 
9.1. V případě dotazů či podnětů a připomínek týkajících se těchto Zásad zpracování osobních údajů, lze poskytovatele služeb kontaktovat e-mailem na adrese: jakub.hradisky@gmail.com 

10. Platnost a účinnost těchto Zásad zpracování osobních údajů 

10.1. Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2021.
1. Přijetí zásad zpracování osobních údajů
 1.1 Tyto zásady zpracování osobních údajů předkládají poskytovatelé služeb, kterými jsou Jana Králová, IČ: 07386516, se sídlem Nad Tratí 962, Náměšť nad Oslavou 675 71  a Jakub Hradiský, IČ: 88500501, se sídlem Černobýla 2554, Žatec 438 01 (dále jen „poskytovatelé služeb“) v souvislosti se svými službami, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů klientů a zájemců o poskytnutí služeb (dále jen „klientů“). 
1.2 Poskytovatelé služeb tímto předkládají zásady zpracování osobních údajů osob v souvislosti s  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 
1.3 Tyto zásady zpracování osobních údajů určují, jakým způsobem poskytovatelé služeb získávají, používají, zpracovávají osobní údaje, které byly klientem poskytnuty, a jak s nimi nakládají v rámci lhůt daných právními předpisy. Dále je stanoveno, jakým způsobem se lze na poskytovatele služeb obrátit v případě dotazů nebo požadavků týkajících se osobních údajů.  

2. Pojem osobního údaje a správce osobních údajů 
2.1 Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“ nebo „subjekt osobních údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
2.2 Správcem osobních údajů je poskytovatel služeb - Jakub Hradiský, IČ 88500501, se sídlem Černobýla 2554, Žatec 438 01  a poskytovatel služeb - Jana Králová, IČ: 07386516, se sídlem Nad Tratí 962, Náměšť nad Oslavou 675 71. Poskytovatelé služeb provozují svou činnost a poskytují své služby zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.  

3. Shromažďování osobních údajů 
3.1 Při činnosti poskytovatelů služeb a v rámci poskytovaných služeb poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje. Jedná se především o kontaktní a osobní údaje klientů, údaje týkající se jejich objednávky, jimi řešených záležitostí, problémů, řešení problémů a obsahu veškerých služeb poskytnutých poskytovateli služeb. Dále se jedná o veškeré klientem sdělené osobní údaje získávané pro účely řešení problému klienta. 
3.2 Osobní údaje jsou poskytovatelům služeb poskytovány zejména následujícími způsoby: objednávkou, objednacím formulářem na internetových stránkách poskytovatelů služeb www.mattrainings.com, e-mailem, telefonicky, zprávami, a zvláště komunikací s klienty v rámci poskytování služeb a poradenství prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.   

4. Účely zpracování osobních údajů 
4.1. Poskytovatelé služeb osobní údaje zpracovávají pro účely poskytování jejich služeb, a to zejména poradenských služeb, individuálních konzultací, kurzů, programů, tréninků a mentoringů v rámci činnosti poskytovatelů služeb a řešení problémů klientů. 
4.2. Poskytovatelé služeb osobní údaje zpracovávají i na základě oprávněného zájmu, který spočívá zejména v informování klientů o službách, které poskytovatelé služeb nabízejí.  

5. Doba uchovávání osobních údajů 
5.1. Poskytovatelé služeb osobní údaje uchovávají pouze po nezbytně nutnou dobu a archivují je podle zákonných lhůt, které jsou uloženy právními předpisy. Osobní údaje poskytovatelé služeb zpracovávají po dobu trvání poskytování služeb klientovi či jiného právního titulu, který mu umožňuje osobní údaje zpracovávat. Osobní údaje, které poskytovatelé služeb zpracovávají se souhlasem klientů, uchovávají pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. 
5.2. Po ztrátě zákonného důvodu a po uplynutí zákonných lhůt pro archivaci osobních údajů  poskytovatelé služeb provádí výmaz příslušných osobních údajů.  

6. Obchodní sdělení a poskytování osobních údajů třetím osobám 
6.1. Z obchodních sdělení zasílaných poskytovateli služeb je vždy zřejmé, že jejich odesílatelem jsou poskytovatelé služeb. Obchodní sdělení poskytovatelé služeb zasílají buď na kontakty klientů na základě oprávněného zájmu, a to jen do doby vyslovení nesouhlasu, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je sdělen rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení. 
6.2. Poskytovatelé služeb mohou poskytnout osobní údaje třetím osobám pouze se souhlasem subjektu osobních údajů. Bez jeho souhlasu poskytují poskytovatelé služeb osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků vůči subjektu osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovány externími subjekty poskytovatelů služeb, a to na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro poskytovatele služeb provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.  

7. Práva subjektů osobních údajů 
7.1. Nařízení přiznává subjektům osobních údajů následující práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.Právo na přístup k osobním údajůmPrávo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejícím informacím, které se týkají subjektu údajů.Právo na opravuPrávo požadovat opravu nesprávných, neaktuálních či nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.Právo na výmazZa splnění podmínek uvedených v nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se týkají subjektů údajů.Právo na omezení zpracováníPrávo na přenositelnostPrávo požadovat přenesení osobních údajů jinému správci.Právo vznést námitkuPrávo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz

8. Zabezpečení osobních údajů  a pověřenec pro ochranu osobních údajů 
8.1.  K zabezpečení osobních údajů poskytovatelé služeb využívají odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Poskytovatelé služeb využívají technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracují pouze poskytovatelé služeb. 
8.2.   Poskytovateli služeb byl za účelem zvýšení ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jakub Hradiský, IČ: 88500501, se sídlem Černobýla 2554, Žatec 438 01. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na uvedené adrese uvedené v článku 9. těchto Zásad zpracování osobních údajů.  


9. Kontaktní údaje 
9.1. V případě dotazů či podnětů a připomínek týkajících se těchto Zásad zpracování osobních údajů, lze poskytovatele služeb kontaktovat e-mailem na adrese: jakub.hradisky@gmail.com 

10. Platnost a účinnost těchto Zásad zpracování osobních údajů 

10.1. Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2021.
1. Přijetí zásad zpracování osobních údajů
 1.1 Tyto zásady zpracování osobních údajů předkládají poskytovatelé služeb, kterými jsou Jana Králová, IČ: 07386516, se sídlem Nad Tratí 962, Náměšť nad Oslavou 675 71  a Jakub Hradiský, IČ: 88500501, se sídlem Černobýla 2554, Žatec 438 01 (dále jen „poskytovatelé služeb“) v souvislosti se svými službami, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů klientů a zájemců o poskytnutí služeb (dále jen „klientů“). 
1.2 Poskytovatelé služeb tímto předkládají zásady zpracování osobních údajů osob v souvislosti s  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 
1.3 Tyto zásady zpracování osobních údajů určují, jakým způsobem poskytovatelé služeb získávají, používají, zpracovávají osobní údaje, které byly klientem poskytnuty, a jak s nimi nakládají v rámci lhůt daných právními předpisy. Dále je stanoveno, jakým způsobem se lze na poskytovatele služeb obrátit v případě dotazů nebo požadavků týkajících se osobních údajů.  

2. Pojem osobního údaje a správce osobních údajů 
2.1 Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“ nebo „subjekt osobních údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
2.2 Správcem osobních údajů je poskytovatel služeb - Jakub Hradiský, IČ 88500501, se sídlem Černobýla 2554, Žatec 438 01  a poskytovatel služeb - Jana Králová, IČ: 07386516, se sídlem Nad Tratí 962, Náměšť nad Oslavou 675 71. Poskytovatelé služeb provozují svou činnost a poskytují své služby zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.  

3. Shromažďování osobních údajů 
3.1 Při činnosti poskytovatelů služeb a v rámci poskytovaných služeb poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje. Jedná se především o kontaktní a osobní údaje klientů, údaje týkající se jejich objednávky, jimi řešených záležitostí, problémů, řešení problémů a obsahu veškerých služeb poskytnutých poskytovateli služeb. Dále se jedná o veškeré klientem sdělené osobní údaje získávané pro účely řešení problému klienta. 
3.2 Osobní údaje jsou poskytovatelům služeb poskytovány zejména následujícími způsoby: objednávkou, objednacím formulářem na internetových stránkách poskytovatelů služeb www.mattrainings.com, e-mailem, telefonicky, zprávami, a zvláště komunikací s klienty v rámci poskytování služeb a poradenství prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.   

4. Účely zpracování osobních údajů 
4.1. Poskytovatelé služeb osobní údaje zpracovávají pro účely poskytování jejich služeb, a to zejména poradenských služeb, individuálních konzultací, kurzů, programů, tréninků a mentoringů v rámci činnosti poskytovatelů služeb a řešení problémů klientů. 
4.2. Poskytovatelé služeb osobní údaje zpracovávají i na základě oprávněného zájmu, který spočívá zejména v informování klientů o službách, které poskytovatelé služeb nabízejí.  

5. Doba uchovávání osobních údajů 
5.1. Poskytovatelé služeb osobní údaje uchovávají pouze po nezbytně nutnou dobu a archivují je podle zákonných lhůt, které jsou uloženy právními předpisy. Osobní údaje poskytovatelé služeb zpracovávají po dobu trvání poskytování služeb klientovi či jiného právního titulu, který mu umožňuje osobní údaje zpracovávat. Osobní údaje, které poskytovatelé služeb zpracovávají se souhlasem klientů, uchovávají pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. 
5.2. Po ztrátě zákonného důvodu a po uplynutí zákonných lhůt pro archivaci osobních údajů  poskytovatelé služeb provádí výmaz příslušných osobních údajů.  

6. Obchodní sdělení a poskytování osobních údajů třetím osobám 
6.1. Z obchodních sdělení zasílaných poskytovateli služeb je vždy zřejmé, že jejich odesílatelem jsou poskytovatelé služeb. Obchodní sdělení poskytovatelé služeb zasílají buď na kontakty klientů na základě oprávněného zájmu, a to jen do doby vyslovení nesouhlasu, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je sdělen rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení. 
6.2. Poskytovatelé služeb mohou poskytnout osobní údaje třetím osobám pouze se souhlasem subjektu osobních údajů. Bez jeho souhlasu poskytují poskytovatelé služeb osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků vůči subjektu osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovány externími subjekty poskytovatelů služeb, a to na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro poskytovatele služeb provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.  

7. Práva subjektů osobních údajů 
7.1. Nařízení přiznává subjektům osobních údajů následující práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.Právo na přístup k osobním údajůmPrávo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejícím informacím, které se týkají subjektu údajů.Právo na opravuPrávo požadovat opravu nesprávných, neaktuálních či nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.Právo na výmazZa splnění podmínek uvedených v nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se týkají subjektů údajů.Právo na omezení zpracováníPrávo na přenositelnostPrávo požadovat přenesení osobních údajů jinému správci.Právo vznést námitkuPrávo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz

8. Zabezpečení osobních údajů  a pověřenec pro ochranu osobních údajů 
8.1.  K zabezpečení osobních údajů poskytovatelé služeb využívají odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Poskytovatelé služeb využívají technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracují pouze poskytovatelé služeb. 
8.2.   Poskytovateli služeb byl za účelem zvýšení ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jakub Hradiský, IČ: 88500501, se sídlem Černobýla 2554, Žatec 438 01. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na uvedené adrese uvedené v článku 9. těchto Zásad zpracování osobních údajů.  


9. Kontaktní údaje 
9.1. V případě dotazů či podnětů a připomínek týkajících se těchto Zásad zpracování osobních údajů, lze poskytovatele služeb kontaktovat e-mailem na adrese: jakub.hradisky@gmail.com 

10. Platnost a účinnost těchto Zásad zpracování osobních údajů 

10.1. Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2021.